Книга на месец април 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,
Нашето предложение за книга на месец април 2023 г. е „Сила и Живот“ том 18 от поредицата неделни беседи.

Можете да я поръчате на специална цена от 10 лв.

Очакваме Вашите поръчки!

     „Всички хора не са на еднаква степен на развитие, поради което са дошли на Земята да се учат. Разли­чаваме пет категории хора: обикновени, талантливи, гениални, светии и Учители. Всички тези категории си служат с факти, със закони и теории, но се разли­чават едни от други. Например фактите, законите и теориите на обикновените хора не съответстват на тези на талантливите и на гениалните хора, а и на тези на светиите и на Учителите. Всяка категория има свои специфични факти, закони и теории, нагодени според нейното развитие. От гледището на обикно­вения човек животът представлява едно нещо, от гледището на талантливия представлява друго нещо, от гледището на гениалния, на светията, на Учителя – съвсем друго. Изобщо за живота са дадени толкова определения, колкото категории хора съществуват или поне колкото категории хора познаваме. Светия­та има един възглед за живота, Учителят – друг.            Като говорим за светиите, ние имаме предвид онези хора, които носят светлина на човечеството. Учителите внасят в света възвишени и светли мисли, с които човечеството се повдига и върви напред. Ако някой ви пита кого наричате светия и кого – Учител, вие можете да дадете определение. Обикновен човек е този, който събира готовите плодове в градината. Талантлив е този, който оре и копае земята. Гениален е този, който владее законите на въздуха и на водата. Светия е този, който владее законите на светлината и на топлината. Благодарение на различните категории хора светът се развива и върви в своя път. Като е дошъл на Земята, рано или късно човек ще мине и през чети­рите категории. Той ще започне от категорията на обикновените хора и постепенно ще върви напред.

     Това разпределяне на хората в категории същест­вува и в самата природа. Като минава от една кате­гория в друга, човек придобива нещо ново, с което разширява съзнанието си. Докато е обикновен, той ще купува и ще продава храната си. Стане ли произ­водител, минава в категорията на талантливия. Когато стане господар на водата и на въздуха, той е вече гениален. И най­-после, когато стане господар на светлината и на топлината, той започва да свети и да пръска светлина за цялото човечество. А като мине през всичките тези категории и стане господар на мисълта си, човек разбира вътрешния смисъл на живота и минава в категорията на Учителите.

     Какво разбирате под думата учител? Учител е онзи, който съдържа в себе си четирите категории човеци. На кого може да бъде учител той? На себе си. Това е първата задача на всеки човек. При това поло­жение човек не трябва да търси своя учител вън от себе си. Щом го намери в себе си, той никога не може да се заблуди отвън. Външният учител ще бъде отра­жение на вътрешния и човек веднага ще го познае. Кои познаха Христа? Които го имаха в себе си. Не можете да познаете Бога отвън, ако не Го познавате в себе си. Тъй щото, като изучавате човека, трябва да си съставите ясна представа за него като съвкупност на четирите категории. Някой казва: „Аз съм човек“. Може да се нарече истински човек само онзи, който има в характера си поне една основна черта, която не се изменя при никакви условия нито през живота му, нито след смъртта му. Няма ли такава черта в харак­тера си, той не е още истински човек. Защо? Защото се намира още в процеса на постоянното проявяване.“

УЧИТЕЛЯ